Search This Blog

Friday, February 7, 2014

인지테크노로지 (Cognitive Technology)


인지 테크놀로지 (Cognitive Technology)
 * 인지 테크놀로지의 여러 측면; 기초이론적 측면, IBM, 관련 해외 회사, 연구센터, LABs, 수학, 언어, 의료, 기업, 교육, 국방, 정책, 사회, 국제학회, 학술지, , 기타 자료                                        No comments:

Post a Comment