Search This Blog

Thursday, May 1, 2014

cognitive science and the age of the second enlightenment / (text in Korean)

매년 1월 1일에는 [인지과학] 을 전반적으로 고찰하여 새 파일을 올렸었는데
금년은 5월이 되도록 그리하지 못하였습니다.
개인 사정이 여의치 않아서, 그 대신 옛날 파일을 안내합니다.

[인지과학] 전반을 개관하여 알기를 원하는 분은 [1]의 파일을 보아 주시고, 

[1]. 2010년에 내다보는 인지과학: 미래의 인지과학 전개에 대한 한 짧은 생각
http://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=metapsy&logNo=40097791384
- 2010. 01. 03 자료
------------------------------------------------------------------------------------------
인지과학의 미래에 대한 조망을 원하시는 분은 [2]의 파일을 보아 주세요.

[2]. 인문-사회-자연과학 융합의 현장인 인지과학은 어떠한 미래를 여는가?
http://cogpsy.skku.ac.kr/cwb-data/data/newarticle/cogfuture8.pdf
- 2008. 05.02 자료
------------------------------------------------------------------------------------------
지금 21 세기에 우리가 [인지과학] 왜 알지 않으면 안 되는가? 하는 물음을 지닌 분은
[3]의 파일을 보아 주세요.

[3]. 왜, 21세기를 사는 우리는 [인지과학]을 알아야 하는가?
http://blog.naver.com/metapsy/40204803730
- 2014년 01월 17일 자료
------------------------------------------------------------------------------------------

No comments:

Post a Comment